ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. เวลาเปิด-ปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 6.30-17.00 น.
2. ผู้ยืมจะต้องแสดงบัตรยืมทุกครั้งเมื่อจะยืมหนังสือ และไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้อื่นมายืมหนังสือ
3. หนังสือทั่วไปยืมได้ครั้งละ 2 เล่ม มีกำหนด 7 วัน
หนังสืออ้างอิงไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
4. ส่งหนังสือเกินกำหนดต้องจ่ายค่าปรับตามระเบียบ กรณีทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด จะต้องแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบและจัดหาหนังสือมาชดใช้